Uruvu rubarizwa mu nyamaswa z’ibikururanda ni gasimba k’amabara kari  mu nyamaswa nke zishobora guhinduranya ambara y’uruhu rwazo.

Gusa benshi bibeshya ko uruvu cyangwa se chameleons zihindagura amabara yazo kugira ngo zise naho ziri ariko ibi si ukuri.

Amakuru agaragaza ibyiciro by’ibinyabuzima agaragaza ko izi nyamaswa ziri mu moko agera ku 171.

Muri ayo moko yose atandukanye, zigiye zifite n’ingano zitandukanye.

Burya ngo uruvu rushobora kugeza kuri santimetero 69.5 z’uburebure aho uruvu ruto rwo ngo rufite umwihariko wo kuba arirwo ruto cyane kurusha ibindi bikururanda byose bibaho rwavumbuwe.

Urubuga The Live Science rugaragaza ko uruvu ruto  tubona ku bibabi by’ibiti rushobora gukura rukageza kuri santimetero 16 gusa ku buryo rushobora no guhagarara ku kantu gato cyane gashoboka ntirugwe.

Bitandukanye n’izindi nyamaswa kuko uruvu rushobora gukura ubuzima bwarwo bwose bivuze ko rutagera igihe ngo ruhagarike gukura.

Uko uruhu rwazo rushaje rugenda rurushaho kuba ruto,  rurwivanaho gato gato bitandukanye n’inzoka zirwiyubururaho rwose icyarimwe.

Guhindagura amabara kw’inzumvu ni kimwe mu by’ingenzi mu guhana amakuru hagati yazo.

Nkuko icyanya cy’inyamaswa cya San Diego kibigaragaza, uruhu rw’uruvu  ruhindura ibara bitewe n’amaranga mutima yarwo, harimo nk’uburakari,ubwoba guhinduka k’urumuri, ubushyuhe cyangwa ubuhehere.

Uko uruvu rw’ingabo ifite ibara ricyeye, ni nako rurushaho gukurura iz’igitsina gore.

Izingabo zidakurura ingore cyane nizo usanga zifite  ibara ry’ikinombe cyangwa umweru udakeye cyane.

Inzumvu z’ingore zo ngo burya zifashisha amabara kugira ngo zemere cyangwa zange iy’igitsina gabo zishobora kwiyumvanamo.

Ikindi ni uko ibara ryazo rishobora kwerekana nimba zitwite.

Ubushakashatsi bushya bwagaragaje ko uruvu rushobora guhindura ibara ryarwo byihuse cyane rwongereye utundi turemangingo [cells] tudasanzwe twitwa iridophore kuri buri gace ku’ruhu rwazo.

Zishobora no guhindura imiterere cyangwa uturemangingo two ku gice cyo hejuru aho zigerageza kwishyira mu mutuzo  cyangwa gushimisha uruhu, bituma uruhu ruhinduka mu mabara  nkuko ubushakashatsi bubigaragaza.

Inzumvu ushobora kuzisanga mu bihugu nka Madagascar, Africa, Espanye(Spain) ,Portugal no mu mashyamba ya Aziya no mu myigimba butayu [semi-deserts] nkuko bigaragazwa na San Diego.

Akenshi izi nyamaswa zikunze kwibera mu biti, mu bihuru nubwo hari zimwe zibera kubutaka.

Nk’urugero inzumvu zifite amahembe ziba mu bigunda byumye ndetse no mu mashyamba ariko hasi.

Imico n’imyitwarire itangaje y’uruvu

Inzumvu nyinshi zigira imirizo ifatira ku buryo ziyikoresha mu gufata amababi cyangwa amashami y’ibiti.

Amaboko yazo n’ibirenge bifite amano maremare azifasha kugundira amashami y’ibiti.

Uretse guhindangura  ibara ry’uruhu zifite undi mwihariko izindi nyamaswa zitagira.

Amaso yazo zishobora kuyahindukiza uko zishaka ku buryo zishobora kureba mu byerekezo bibiri  bitandukanye  icyarimwe.

Undi mwihariko w’inzumvu ni uko rushobora kuzengurutsa amaso yarwo kuri dogere 360 ku buryo ruyatunga ku kintu vuba rukanatubura ingano y’icyo rureba nk’uko kamera dusanzwe tuzi zibikora.

Uruvu ni inyamaswa iba yonyine. Akenshi iz’ingore ntizituma ingabo zizegera.

Bitari kenshi mu gihe iy’ingore [chameleoni] gukorwaho iy’ingabo irayegera kugira ngo iyibangurire.

Ifite akabara gakeye gasa neza akenshi niyo ingore ziyumvamo cyane kurusha isa nabi.

Ibyo zirya

Inzumvu zirya udusimba n’inyoni. Kugira ngo zibone umuhigo wazo, ziranyonyomba zikegera aho icyo zishaka kurya kiri zigasohora ururimi rwazo ruzinze  nk’igikombe zigahita zifata agasimba.

Ururimi rw’uruvu rushobora kuba rurerure inshuro ebyiri kuruta uko rureshya ubwarwo mug rurusohoye rugiye gufata nk’agasimba nk’uko Encyclopedia Britannica yabigaragaje.

Amazi ni ingenzi cyane mu buzima no gukura k’uruvu. Rushobora kuyakuruza ururimi rwayo cyangwa rukayakuruza umwuka [ruyiyuka].

Uko zororoka

Inzumvu zitandukanye cyane n’ibindi bikururanda kubera ko hari izishobora imwe  yonyine kubyara abana 30 icyarimwe nyuma yo gutwita amezi ane cyangwa atandatu.

Aho gutera amagi ngo ziyararire  zo ziyararira ari mu  nda aho kuyararirira mu cyari.

Ubundi bwoko bwazo butera amagi zaraririye mu gihe cy’amezi ane kugeza kuri 24 bitewe n’ubwoko wazo.

Ingano y’uruvu kandi igaragaza umubare w’amagi rushobora kuzatera [mu nda yarwo]. Uruvu ruto rutera amagi hagati y’abiri n’ane mu gihe urukuru rutera  amagi kuva kuri 80 kugeza 100 icyarimwe.