Dore uko inzoka zo mu nda zandurwa nuko wazirinda

0
inzoka zo mu nda zishobora kororokera mu nda yawe
inzoka zo mu nda zizahaza abana bato ku kigero cyo hejuru

Inzoka zo mu nda ni udukoko tuba mu maray’umuntu tugamije kubona ibyudutunga tubashe kubaho neza bityo muri uko gushaka icyo twarya ugasanga biteje ibibazo ubuzima bwawe.

Tumwe muri utwo dukoko harimo inzoka nka runwa (ascaris)igira cm 25-35, munyunyuzi (Ankylostome) ifite cm 1,5, mugugunnyi (Trichocephale) ifite 3,5-4 cm naho igifwana cyo cyangwa Tenia nta bushakashatsi bugaragaza uko kingana.

Ubushakashatsi bugaragaza ko ari gake abana bari mu kigero cy’ishuri batarwara inzoka zo mu nda ndetse bamwe bashobora no kugira ubu bwoko bwoko bwose bw’inzoka turondoye hejuru nk’iyo batarinzwe ibyatuma bahura n’imyanda nko kwigaragura mu mazi, gutoba ibyondo, kurya ibiryo bidafite isuku, kurya badakarabye, gukinira aho babonye hose.

Mugihe urwaye izi ndwara zo mu nda dore ingaruka zimwe na zimwe zishobora no kukwibasira nko kudakura neza, kubura amaraso, kudakurikira mu ishuri, gucika intege ku murimo, guhura n’ubukene n’ibindi.

Inzira wakwanduriramo inzoka zo mu nda
Uburyo bwa mbere umuntu ashobora kwanduramo inzoka zo mu nda ni hahandi ushobora kuzirwara zaraciye mu kanwa.

Ku ikubitiro hari inzoka z’amoko agera kuri atatu aboneka mu Rwanda azwi cyane ko yandura aciye mu byo turya bitameze neza nk’inyama zidahiye, ibiryo bifite umwanda n’ibindi, izo ni runwa (Ascaris), mugugunnyi (Trichocephale) ndetse n’igifwana cyangwa se Tenia.

Hari kandi n’izindi nzoka zo mu nda zandura zinyuze mu ruhu rw’umuntu aho zinjira mu gihe yoga cyangwa se agenda mu byondo cyangwa amazi mabi nk’ibizenga.

Izo zirimo munyunyuzi (Ankylostome) na Anguillure

Uko wakwandura inzoka zo mu nda

Ukandagiye amabyi y’urwaye izi nzoka
Iyo umuntu urwaye inzoka zo mu nda yitumye ku gasozi amagi y’inzoka avuyemo yibera mu gitaka agategereza kuzasubira mu mubiri w’umuntu ngo yongere yororoke kuko ari bwo buturo bwazo.

Iyo ukandagiye amabyi arimo ayo magi uhita ufatwa na za nzoka zinjirira mu ruhu bityo nk’iyo utihutiye kwa muganga ugasanga ni ibibazo bikomeye cyane.

Unyoye ibyanduye

Umuntu yandura inzoka zo mu nda nk’iyo ariye cyangwa anyoye ibyandujwe n’amagi mu gihe bitateguwe neza cyangwa bikomeje.

Mu gihe ayo magi ageze mu nda yawe rero atangira kuvamo utuyoka duto dukura tukavamo inzoka zakuze zigatungwa n’ibyo ariye ugasanga umuntu yabaye uruzingo atazi ikibimutera gusa akenshi na kenshi nk’iyo Atari ubundi burwayi usanga ari ikibazo cy’izi nzoka ziba zakwibasiye.

Ugenda mu cyondo
Amagi y’inzoka ari ku gasozi ahura n’ubuhehere akituraga akavamo utuyoka tutagaragara tuzwi nka “LARVES” wagenda mu cyondo utambaye inkweto twa tuyoka tukakwinjira tunyuze mu ruhu rwawe tugakomeza kugera mu mara yawe akaba ari ho tworokera tunyunyuza amaraso yawe bityo ukaba uruzingo.

Dore ibyakubwira ko urembejwe n’inzoka zo mu nda
Kuribwa mu nda
Kubura amaraso
Guhitwa bivanze n’amaraso
Kuruka
Gukorora cyane
Kwishimagura aho inzoka zinjiriye
Kubyimba udushyundu ku nda.

Ariko nanone ntawavuga igitera indwara ntavuge nuko ushobora kuzirinda; ukurije utunama tw’ubugingo dukurikira ushobora gukira inzoka ukumva unezerewe rwose ufite umubiri uzira inzoka.

Koresha umusarane usukuye kandi upfundikiye, Rwanya isazi aho ziva hose.

Karaba intoki zawe ukoresheje isabune n’amazi meza mbere na nyuma yo kurya.

Mu gihe wonsa umwana banza ukarabe intoki.

Koresha amazi asukuye mu kuyanywa cyangwa guteka n’ibindi.

Rya inyama zapimwe n’umutahira w’amatungo kandi zihiye.

Ambara inkweto zitanuka buri gihe kugira ngo wirinde inzoka zica mu ruhu.
Koresha ibyombo wogeje neza