Maraliya ni indwara iterwa n’umubu w’ingore uzwi nka anopheles mu ndimi z’amahanga bitewe nuko warumye umuntu urwaye maraliya bigatuma utera abandi iyi ndwara.

Umuryango utuye mu bidendezi, ibinogo, ibihuru bishobora kuba indiri y’imibu ikwirakwiza agakoko gatera indwara ya malaria aho imibu itera amagi mu mazi aba yiretse yakura ikihisha mu bihuru biba hafi y’urugo, mu myenda ihanitse, mu kabati, munsi y’uburiri, munsi y’ameza n’ahandi.

Hari n’ubwo imara kukuruma ikajya mu gisambu cyangwa ahandi hantu ijoro ryamara kuza ikongera ikagaruka.

Iyo iyi mibu rero igarutse nibwo itangira kurumana cyane cyane mu gihe abantu baryamye bityo waba usanzwe urwaye malariya uyu mubu ukagukuramo udukoko cyangwa indiririzi itera malariya

Nyuma  y’iminsi iri hagati 10 na 15 uwo mubu waruma undi muntu utarwaye ukumushyiramo twa dukoko dutera indwara ya malaria aho atangira kugaragaza ibimenyetso hagati y’iminsi 6-10.

Bimwe mu byakwereka ko wamaze kwandura iyi ndwara ni ibi: guhinda umuriro, kurwara umutwe, kuribwa mu ngingo, gucika integer…

Malariya  ishobora gufata bitandukanye aho ishobora kugufata ikaba iy’igikatu irangwa n’ibimenyetso bikurikira ku mwana muto; kuruka cyane,kudashobora kurya cyangwa konka, gucuka integer bikabije ugasanga umwana yahwereye cyangwa yaguye igihumure.

Naho umuntu mukuru we ashobora kurangwa no kuba nta ntege afite, ntarye cyangwa anywe, guta ubwenge akavugishwa hanyuma akagira amaraso make.

Dore abo malariya ishobara kuzahaza

Mu bantu malaria izahaza cyane kurusha abandi ni abana bato byibura bari hasi y’imyaka 5 kuko nta budahangarwa aba arakagira bwamufasha kurinda indwara ya malariya.

Malariya  ishobora koroha ku muntu mukuru yagera ku mwana muto igahinduka igikatu aho iba ari urusobe rw’indwara zitandukanye mu gihe utinze kumuhesha ubuvuzi bw’ibanze ( first aid).

Ingaruka za malaria

Nkuko muganga wo kuri poste de sante ya Rwagihura Jervin yabitangarije umunyamakuru w’ibishya.net avuga ko ku mugore utwite biba umwihariko akwiye kurindwa icyo ari cyo cyose cyamutera iyi ndwara.

Ati “Umugore utwite ari mu bazahazwa na malaria kurusha abandi, impamvu nuko umugore utwite ubudahangarwa ku ndwara bugabanuka akibasirwa no kugira amaraso make, kuvamo kw’inda, kubyara  utashatse cyangway kubyara umwana udafite ibiro bihagije.”

Mu gihe wibasiwe n’iyi ndwara ya malaria ushobora kwirinda gufata imiti ubonye yose cyangwa kwivuza kwa ba magendu wirinda kandi no kugabana n’undi imiti uhawe na muganga bityo bizagufasha gukira iyi ndwara mu buryo bukoroheye.

Ikitonderwa

  • Kata ibihuru n’ibigunda begereye urugo
  • Tsiba ibinogo birekamo ibidendezi biba indiri y’imibu itera malaria
  • Funga imiryango n’amadirishya saa 4h’oo z’amanywa
  • Koresha umuti wica wica imibu (insecticide) ku buryo usobanuriwe n’uwuguhaye.